Kon­takt

Schwei­ze­ri­sche Beob­ach­tungs­stel­le für Asyl- und Aus­län­der­recht
Hal­ler­stras­se 58
3012 Bern
Tel. 031 381 45 40

Geschäfts­lei­te­rin:
Noé­mi Weber
n.weber@beobachtungsstelle.ch 

Pro­jekt­lei­ter «Zugang zu Bil­dung für alle»:
Tobi­as Hei­ni­ger
t.heiniger@beobachtungsstelle.ch

Prak­ti­kan­tin:
Yael Hecke
dokumentation@beobachtungsstelle.ch

All­ge­mei­ne Anfra­gen:
info@beobachtungsstelle.ch
sekretariat@beobachtungsstelle.ch

Regio­na­le Beobachtungsstellen

Obser­va­toire romand du droit d’asile et des étran­gers (ODAE-romand)
Case posta­le 270
1211 Genè­ve 8
Tél. 022 310 57 30
info@odae-romand.ch
www.odae-romand.ch

Beob­ach­tungs­stel­le für Asyl und Aus­län­der­recht Ost­schweiz
Fides­stras­se 1
9000 St. Gal­len
Tel. 071 244 68 09
ostschweiz@beobachtungsstelle.ch
www.beobachtungsstelle-rds.ch